Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering 4,5 hp, Ht22

Anmäl

Denna interprofessionella utbildning är unik i sitt slag. Kursen är på avancerad nivå och har bäckenbotten och bäckenbottendysfunktion i fokus. Samtliga föreläsare har spetskompetens och kursen är förankrad i teorin och innefattar ett kliniskt perspektiv.

Beskrivning av kursen

Den här kursen ger dig en ökad kunskap och kompetens om bäckenbottens normalfunktion och dysfunktioner avseende blåsa, tarm och smärttillstånd. Du får även kliniska verktyg och bedömningsmetoder för att utföra undersökningar och behandlingar. Verktygen grundar sig på ett vetenskapligt förhållningssätt och gällande riktlinjer vilket ökar patientsäkerheten och kvaliteten.

Du kommer lära dig:

- Anatomi, fysiologi och funktion som omfattar bäckenets organ, skelettstrukturer, muskulatur, ligament och fascia.
- Gynekologiska, obstetriska och urologiska dysfunktioner inkluderande smärta och sexuella problem och dess förklaringsmodeller.
- Bedömning, utvärdering och rehabilitering av bäckenbotten.
- Riktlinjer och rekommendationer för fysisk aktivitet som prevention och behandling vid gynekologiska, obstetriska och urologiska tillstånd.

Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Kursens syfte

Det övergripande målet är att du utifrån ett vetenskapligt arbetssätt, ska utveckla fördjupad kompetens gällande prevention och bedömning vid gynekologiska, obstetriska och urologiska sjukdomar och tillstånd.

Efter avslutad kurs ska du:

- kunna förklara bäckenbottens anatomi och funktion.
- kunna anpassa anamnes och kommunikation utifrån etiska, kulturella, åldersrelaterade och könsneutrala aspekter.
- känna till adekvata bedömningsmetoder avseende dysfunktioner och smärta i bäckenbotten, samt evidensbaserade principer för träning och rehabilitering utifrån gynekologiska, obstetriska och urologiska tillstånd.
- kunna kontrastera kunskap om eget och andra professioners kompetensområde i samverkan kring patienter med bäckenbottendysfunktion

Vem riktar sig utbildningen till

Fysioterapeuter, barnmorskor, uro- och tarmterapeuter och läkare som arbetar inom kvinnohälsa

Förkunskaper

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.


Tid och plats
Kursen inleds den 29 augusti 2022 på distans via lärplattformen Canvas. Detta följs av fysiska kursträffar den 23 september, 27–28 oktober och en avslutande träff på distans den 15 december. Kursträffarna sker på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, Campus Flemingsberg. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans via lärplattformen Canvas.

Pris
13 000 kr per deltagare exkl. moms.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" på denna sida.

Mer information

Susanna Sjunneryd, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se


Anmäl