Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik 15 hp, HT-21

Anmäl

Den här utbildningen utgår från aktuell säkerhetsforskning och anknyter både till hälso- och sjukvård och andra säkerhetskritiska branscher. MTO-perspektivet (Människa Teknik Organisation) är centralt i utbildningen. Målet är att deltagarna ska kunna integrera kunskap om teknik, organisation med att se människan som resurs.

Ur kursinnehållet

•Betydelsen av att hälso-och sjukvården betraktas som ett system och hur olika delar hänger ihop
•Hur lagar och föreskrifter påverkar olika aktörer
•Ansvarsbegreppet utifrån den snabba utvecklingen av behandlingsmetoder och införande av ny teknik och de förändringar som följer med den ökande andel av vården som bedrivs i hemmet
•Teknikens inverkan på säkerheten
•Patientmedverkan och personalens arbetsmiljö

Beskrivning av kursen

Innehåll
Utbildningen har ett systemperspektiv på säkerhet och tar sin utgångspunkt i modern säkerhetsforskning med exempel från högriskverksamheter inom olika områden och samhällssektorer. En tydlig koppling till hälso-och sjukvården finns i varje delmoment. Mer information finns i PDF-filen längre upp på sidan. Kursplanen hittar du här.

Föreläsare
Kursen anlitar framstående nationella och internationella föreläsare med spetskompetens inom respektive temaområde. Här kan du se en kort film där Anna Dahlgren, en av kursledarna, berättar mer om upplägg och innehåll.

Kursupplägg
Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen och föreläsningar. Till varje seminarium inbjuds flera framstående föreläsare som representerar såväl säkerhetsforskningen inom andra branscher som hälso- och sjukvården.

Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och vid varje seminarium finns tid avsatt för diskussioner. Kursdeltagarna ska inför kursstart välja ett problem/ riskområde från sin verksamhet som under kursens gång bearbetas i inlämningsuppgifter utifrån de teman som behandlas i de olika seminarierna. I slutet av kursen sammanfattas dessa reflektioner i en PM.

Kursmaterial, examinationsuppgifter och övningar är till en stor del webbaserade.

Datum
Kursstart: v.42, 21-22 oktober 2021.
Kursen ges torsdagar kl. 12 -17.30 och fredagar kl. 8-15 följande veckor.
2021: vecka 42, 46, 50.
2022: vecka 4, 8, 12.

4 seminarier (seminarium 1,2, 4 & 6) planeras att ges på campus Solna. 2 av seminarierna (seminarium 3 & 5) planeras att ges på digitalt på distans. Dock kan fler seminarier komma att ges digitalt om det uppstår ett läge med hög smittspridning av covid-19.

Plats
Campus Solna, Karolinska Institutet. Delar av kursen kan komma att ges på distans.

Pris
40 000 SEK exkl moms.

Anmälan
Änmäl dig genom att fylla i formuläret "anmäl" på denna sida. Sista anmälningsdag: 2021-09-21, eller tills kursplatserna är fyllda.

Kursens syfte

Efter utbildningen ska deltagarna ha fördjupad kunskap om hur människa, teknik och organisation tillsammans påverkar säkerheten samt att utifrån teori och metod kunna analysera, reflektera och utveckla arbetssätt för patientsäkerhetsarbetet.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till chefsläkare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, beslutsfattare och andra som arbetar med kvalitets, och patientsäkerhetsfrågor på olika nivåer inom hälso-och sjukvårdsystemet, både inom kommunal, och landstingsanknuten vård. Den vänder sig även till dem som är verksamma inom hälso-och sjukvårdens utbildningssektor eller myndigheter med intresse och ansvar för patientsäkerhetsfrågor. Kursen lämpar sig även för personer med intresse av systemsäkerhet inom andra högriskverksamheter.

Förkunskaper

Avlagd examen på grundläggande nivå på minst 180 hp och/eller yrkesverksamhet som omfattar arbete med kvalitet och säkerhetsfrågor eller annat arbete som berör patientsäkerhet.

------
Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.


Anmäl