Försäkringsmedicin, 2 hp, HT21 - Rehabiliteringskoordinatorer

Anmäl

Rehabiliteringskoordinatorer har att hantera olika aspekter av koordineringsinsatser i sjukskrivningsärenden. Den här kursen syftar till att ge ökad kompetens och professionalitet i de uppgifterna. Kursen ger fördjupande försäkringsmedicinsk kunskap med fokus på sjukskrivning. Ett särskilt fokus i kursen är samarbete och samverkan med olika professioner och aktörer i sjukskrivningsärenden och hur dessas uppdrag, kompetens och ansvar relaterar till varandra.

Beskrivning av kursen

Varför ska man gå kursen?
Kursen kommer ge dig bättre kompetens att hantera koordineringsfunktionen, bl.a. mer kunskap om eget och andra professioners uppdrag och ansvar i sjukskrivningsärenden, såväl internt inom hälso- och sjukvården som externt i relation till andra aktörers uppdrag, skyldigheter och möjligheter.

Kursen ges av Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avd. för försäkringsmedicin, som är ledande vad gäller försäkringsmedicinsk forskning i Sverige. Ett särskilt fokus i kursen är samarbete mellan professioner vilket även kommer till uttryck i kursens upplägg, inklusive en gemensam kursdag med en motsvarande kurs för läkare.

Syfte
Kursen syftar till att fördjupa deltagarens försäkringsmedicinska kompetens med fokus på sjukskrivning och koordineringsinsatser i sjukskrivningsärenden samt samarbete och samverkan med olika professioner och aktörer i sjukskrivningsärenden.

Kursinnehåll
I kursen behandlas aktuell kunskap och aktuella frågeställningar inom ämnesområdet försäkringsmedicin med fokus på området sjukskrivning. En översikt ges över gällande lagstiftning och regelverk vid hantering av sjukskrivningsärenden samt andra försäkringar inom det försäkringsmedicinska området. Vidare behandlas funktionen som rehabiliteringskoordinator och koordineringsinsatser i sjukskrivningsärenden. Ett särskilt fokus i kursen ges frågor kring samarbete och samverkan med olika professioner och aktörer i sjukskrivningsärenden såväl internt inom hälso- och sjukvården, som externt och hur olika uppdrag, kompetenser och ansvar relaterar till varandra. Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Kursupplägg
Kursen ges under fem heldagar, varav en dag sker digitalt och övriga på campus (om pandemisituationen tillåter).

Undervisningen sker i form av föreläsningar och diskussioner och uppgifter genomförs både i grupp och individuellt. En av undervisningsdagarna på campus samordnas med motsvarande kurs i försäkringsmedicin för läkare.

Tid och plats
Datum: Kursdagar är 6 och 7 oktober (digital), 12 och 14 oktober samt 19 oktober 2021. Mellan kursträffarna sker självstudier.

Plats: Utbildningen (förutom en kursdag, som ges digitalt) kommer ges på Karolinska Institutets campus. På grund av den rådande situationen med covid-19 kan hela eller delar av kursen behöva ges
digitalt.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "anmäl" på denna sida.

Vem riktar sig utbildningen till

Rehabiliteringskoordinatorer. öreträde till kursen har rehabiliteringskoordinatorer som arbetar i Stockholms län. Därefter i mån av plats, rehabiliteringskoordinatorer som arbetar i andra delar av landet.

Förkunskaper

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimationsgrundande vårdutbildning, socionomutbildning, beteendevetenskaplig utbildning eller annan högskoleutbildning som bedöms motsvarande, samt genomgått kursen Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 7,5 hp eller motsvarande.


Anmäl