ADOS-2 Grundkurs distans 13-15 okt 2021 + 28 jan 2022


Kursen ges digitalt via lärplattformen Canvas och Zoom.

Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma individers beteenden med frågeställning om autismspektrumtillstånd (AST).

ADOS-2 är en observationsskala som ställer höga krav på testledaren när det gäller identifiering av kärnsymtom inom AST, administration av uppgifter, direktobservation och samtidig bedömning av olika beteenden. Sammanvägningen av ADOS-2-resultatet i förhållande till anamnes, psykologiska tester, symtomskalor och ytterligare informationskällor i diagnosarbetet kräver även mycket goda kunskaper i utvecklingspsykologi, neuroutvecklingsavvikelser, psykometri och utredningsmetodik.

Läs mer i pdf-filen "Kursinformation ADOS-2 Grundkurs 13-15 okt 2021 samt 28 jan 2022".