Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar 7,5 hp VT22 (Distans)


Kursen ger en god och tydlig teoretisk bild av KBT för behandling av ätstörningar, men ännu viktigare är att den erbjuder konkreta och handfasta beskrivningar, illustrationer och arbetsmodeller (t.ex. genom förinspelade rollspel) om hur KBT tillämpas, vilka svårigheter man möter, hur löser man dessa, hur anpassar man KBT för den enskilde individen, etc.

Beskrivning av kursen

Syfte och mål
Målet med kursen är såväl teoretisk som praktisk fördjupning i tillämpning av transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi (KBT-E) för ätstörningar. Syften:

  1. God förståelse av KBT teori för ätstörningar
  2. Kunskaper och färdigheter för att göra behandlingsnyttig initial och kontinuerlig bedömning, inklusive användning av intervjun Eating Disorders Examination
  3. Träning i färdigheterna för tillämpning av KBT vid ätstörningar
Varför ska man gå kursen?
Kursen ger dig faktiska färdigheter för att bedriva KBT behandling, förstå varför teknikerna, metoderna och strategierna tillämpas på just det sätt som görs, vad kan utgöra problem, hur man förbättrar sin kompetens hela tiden, hur man individanpassar behandlingen.
Det finns ingen liknande kurs där utöver illustration av teknikerna i terapi presenteras förklaring till varför tekniken ska tillämpas på just det sättet. Många tekniker i litteraturen är vagt beskrivna. Teori varvas med praktisk tillämpning i denna kurs och klinisk kompetens utvecklas i ljuset av forskarperspektiv.

Ur kursinnehållet
Kursen täcker allt från förståelse av ätstörningars fenomenologi till diagnoser, behandlingsnyttig bedömning, upplägg av KBT behandling, illustration av hur tekniker tillämpas och anpassas, samt hur KBT används inom olika vårdnivåer och hur man som kliniker arbetar med ständig utveckling av sin egen kompetens i KBT för ätstörningar. Kursplanen finns som PDF ovan.

Kursupplägg
Kursen är digital. Pedagogiken är av interaktiv art med möjlighet till dynamisk utveckling av kursen. Deltagare ska inte behöva lyssna på långa föreläsningar. Kursen består av många korta moduler som kan presenteras som filmer (t.ex. demonstration av tekniker via rollspel), korta inspelade föreläsningar och intervjuer (oftast 3-6 minuter långa), infografik, länkar och video på Internet, läsning av litteratur, övning med kurskamrater, tillämpning av teknik på arbetet och återkoppling, samt handledning och diskussionsforum. Teori varvas med praktiska övningar och senare tillämpning.

Datum
Kursstart är 17 januari och pågår fram till 22 april 2022. Kursen pågår under 13 veckor. Kursen bygger på att du jobbar med de olika modulerna under kursperioden.

Under kursen ges tillfällen för frågor, diskussion och reflektion i grupp. Vid 5 tillfällen kan kursdeltagare ansluta sig till ett virtuellt möte och diskutera sina frågor med kursledaren. Vid dessa tillfällen kan man fördjupa sig i frågor som inte tagits upp i tillräckligt hög utsträckning i kursen, rollspela live för att få klarhet i metoder och tekniker, diskutera specifika svårigheter eller oklarheter och resonera om både teoretiska och praktiska frågor.

Reserverade tillfällen är:
Fredag 28/1 kl 10-12, Torsdag 10/2 kl 10-12, Fredag 25/2 Kl 10-12, Måndag 14/3 kl 10-12, samt Tisdag 5 april kl 10-12.

Pris
17 000 kr exkl. moms. Kursen faktureras i samband med kursstart. Kurslitteratur ingår inte i avgiften, deltagaren ansvarar för att införskaffa den.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "anmäl" nedan.