Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården, 7,5 hp, HT20

Anmäl

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Kursens syfte
Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på den egna arbetsplatsen.

Kursinnehåll
Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning

Pris: Anställda inom Region Stockholm 5 000 SEK exkl moms
övriga 13 500 SEK exkl moms.


Kursstart: Måndag 7 september 2020.
Övriga fysiska kursdagar: 8 sep, 21-22 sep, 8 okt, 3 nov, 12 nov och 3 dec(alla fysiska träffar är obligatoriska). Eget arbete 2 dagar.
Kursen kommer starta som planerat men om det fortfarande finns restriktioner för träff i stora grupper pga Covid-19 kommer kursen avhållas på distans/webb-baseras.

Sista anmälningsdag: 2020-08-25
Personal verksam inom Region Stockholm har förtur.
Kursen finansieras delvis av Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF).


Anmäl