Ledarskap och organisationsutveckling 2, 30 hp - Magisterexamen i medical management VT22

Anmäl

Karolinska Institutet erbjuder nu en unik kompetensutveckling inom Ledarskap och organisationsutveckling för personer med chefs- eller arbetsledande funktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg.

Beskrivning av kursen

Utbildningen leder till en magister i medical management och syftar till att öka deltagarnas förmåga att analysera management, ledarskap och organisation utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Utbildningens upplägg
Utbildningen omfattar två delkurser som kan läsas tillsammans eller var för sig:

1. Att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund 15 hp

2. Magisteruppsats inom Medical Management – Ledarskap och organisationsutveckling 15 hp

Undervisningen bedrivs i nära samarbete med deltagarens organisation på halvfart under ett års tid fördelat över totalt 10 kursveckor med egna studier däremellan. 
Under uppsatsskrivandet ordnas metod- och handledningsseminarier i grupp. Föreläsningar, seminarier, gruppövningar och workshops förekommer också.

Kursens syfte

Utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att analysera ledarskap, management och organisation.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till personer med yrkes- eller kandidatexamen som har eller kommer att ha chefs- respektive arbetsledarfunktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg och som har genomgått grundkursen Ledarskap och organisationsutveckling (LOU) 1 eller motsvarande utbildning.


Förkunskaper

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Pris
Helårskurs 96 000 SEK exkl. moms.

Tid och Plats:
Utbildningen startar i januari 2022 och ges på halvfart under sammanlagt ett år på Medical Management Centrum (MMC) vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18 A, Solna. Ytterligare information meddelas inför kursstart

Du anmäler dig till utbildningen genom att fylla i anmälningsformuläret på vår webbplats. Vi behöver även kopior på dokument som styrker din behörighet. Alla dokument ska vara vidimerade. Det innebär att en person på en organisation, institution eller myndighet intygar att dokumentet är en exakt kopia av originalet genom att stämpla kopian med en officiell stämpel. Den som vidimerar ska också skriva sin namnteckning, ett namnförtydligande och sitt telefonnummer direkt på kopian.

Du kan skicka dokumenten till:
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Antagning till LOU 2
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Tänk på att notera vilken utbildning du söker till!

Utbildningen genomförs under förutsättning att vi får tillräckligt med sökande.

Vid frågor, kontakta:
Susanna Sjunneryd, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se
Tel: 08-524 864 32


Anmäl