Händelseanalys 3 hp HT20


Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i händelseanalyser.

Beskrivning av kursen

Varför ska man gå kursen

Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att händelseanalyser ska genomföras. För att kunna dra lärdom av och vidta förbättringsåtgärder utifrån inträffade tillbud och negativa händelser inom vård och omsorg krävs att verksamheterna har kompetent personal som kan utreda orsakerna till händelsen. Kursen tar hänsyn till den senaste versionen av handboken Riskanalys och händelseanalys - Analysmetoder för att öka patientsäkerheten från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kursens mål och innehåll
När en händelse inträffat som medfört att en patient kommit till skada eller kunde ha skadats allvarligt bör en händelseutredning genomföras. Denna kurs ger kunskaper och färdigheter för att förstå betydelsen av händelseanalys i patientsäkerhetsarbete samt hur en händelseanalys kan genomföras.
Kunskap och förståelse
Kursdeltagaren ska kunna redogöra för
- Vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete
- Vårdgivarens ansvar för att utreda händelser som har lett till vårdskada
- Ansvarsfördelning och olika roller i ett analysteam
- Betydelsen av de olika delarna i en händelseanalys

Färdigheter
Kursdeltagaren ska självständigt kunna
- initiera och planera arbetet för en händelseanalys
- inhämta och sammanställa relevant information kring en vårdhändelse
- identifiera händelsekedjan som lett till en vårdsskada
- tillsammans med ett analysteam analysera bakomliggande orsaker till en händelse
- motivera och föreslå förbättringsförslag och hur dessa ska förankras och följas upp i verksamheten

Tid och plats
Kursdagar är 13 november 2020 och 15 januari 2021, Karolinska Institutet, Stockholm.

Sista anmälningsdag: 2020-09-30

Pris
7 900 SEK exkl. moms. Antal platser 20.

Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.