Riskanalys 3 hp HT20


Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att alla vårdgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För att kunna dra lärdom av och vidta förbättringsåtgärder utifrån identifierade risker inom vård och omsorg, krävs att verksamheterna har kompetent personal som kan granska och bedöma riskerna. Kursen utgår från handboken Riskanalys och händelseanalys. Analysmetoder för att öka patientsäkerheten från Sveriges Regioner och Landsting (SRL).

Beskrivning av kursen

En riskanalys har som mål att identifiera och värdera risker, orsaken till riskerna och föreslå åtgärder för att eliminera eller minska riskerna eller konsekvenserna av negativa vårdhändelser.

Kunskap och förståelse
Kursdeltagaren ska kunna redogöra för
• Vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.
• Skälen till varför en riskanalys ska genomföras
• Ansvarsfördelning och de olika rollerna i ett riskanalysteam
• De olika analysdelarna som ingår i en riskanalys

Färdigheter
Kursdeltagaren ska självständigt kunna
• Initiera och planera arbetet för en riskanalys
• Utarbeta ett väl definierat analysområde
• Tillsammans med ett analysteam identifiera risker och bedöma allvarlighetsgrad och sannolikhet för den identifierade risken
• Identifiera bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag

• Utarbeta en slutrapport

Mer information finns i PDF-filerna på denna sida.

Tid och plats
Kursstart är 25 september 2020 och kursavslut är 6 november 2020.

Sista anmälningsdag
2020-07-01.

Pris
7 900 SEK exklm moms.

Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i riskanalyser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, dock rekommenderar vi att man har genomgått kursen Händelseanalys 3 hp.

Anmälan
Anmäl dig genom fylla i formuläret "Anmäl" på denna sida.

Sista anmälningsdag: 2020-08-01, eller så snart kursplatserna är fyllda.