Rättspsykiatrisk utredning och vård för ST läkare och specialistläkare, HT-21

Anmäl

En stor andel av de personer som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning har haft kontakt med olika myndigheter, såsom psykiatrin, socialtjänsten och kriminalvården, minst ett halvår innan gärningen. Återkommande diskuteras hur sjukvård och andra myndigheter ska kunna upptäcka patienter med särskilda risker för att kunna bli våldsamma.

Att kunna se och förstå en patients drivkrafter att agera ökar behandlarens möjligheter att i tid upptäcka riskbeteenden. Denna kurs syftar till att ge ökad säkerhet vid behandling och riskbedömning av komplexa psykiatriska patienter samt en tryggare arbetsmiljö.

Kursen har tidigare givits som SK kurs och i METIS format och revideras återkommande. Kursen är LIPUS certifierad.

Beskrivning av kursen

Kursens mål
Förmedla kunskap om den straffrättsliga regleringen gällande psykiskt störda lagöverträdare i Sverige enligt den svenska brottsbalken.
Redogöra för drivkrafter bakom våld och brottsligt beteende, begreppet allvarlig psykisk störning, organisation av rättspsykiatrisk utredning och vård, bemötande med beaktande av etiska aspekter och mänskliga rättigheter av psykiskt störda lagöverträdare, samt hur en rättspsykiatrisk undersökning utförs.
Beskriva hur man genomför en riskbedömning, läser och förstår ett rättspsykiatriskt utlåtande, förstår vikten av teamarbete och multiprofessionellt arbete vid utredning och behandling av psykiskt störda lagöverträdare, samt hur man tillgodogör sig metoder för behandling av aggressivitet.

Kursens målgrupp

ST-läkare eller specialister inom psykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri från hela landet.

Kursupplägg

Kursen inleds med en distansdel under 3 veckor där den uppskattade tidsåtgången för kursdeltagarna är 4-8 timmar. Här kommer kursdeltagarna att arbeta med inlämningsuppgifter följt av återkoppling från kursledarna. De kommer också att ges litteraturanvisningar. Därpå följer ett kursmöte som under en vecka omfattar 3 arbetsdagar. Under kursmötet hålls föreläsningar, gruppövningar och falldiskussioner.

Kursen avslutas med en distansdel under 4 veckor där den uppskattade tidsåtgången är 8 timmar för deltagarna. Här arbetar deltagarna med en examinationsuppgift med ett fall från den egna verksamheten. Interaktion med kursledaren sker via mejl.


Tid:

Kursen genomförs under perioden 4 oktober - 26 november 2021.

Fysiskt
kursmöte 26-28 oktober 2021.


Plats:
CPF, Norra stationsgatan 69, plan 6, 90-salen.

Möjlighet att delta på distans via Zoom kommer finnas och om pandemiläget förvärras kan hela kursmötet komma att bli digitalt.


Avgift:
9 850
kr exkl. moms.
I
priset ingår frukostfralla och eftermiddagsfika under de tre kursdagarna.


Sista anmälningsdag 3 september 2021.

Vänligen observera:
Vid det fall då antalet sökanden är fler än antalet tillgängliga platser, kommer ST-läkare ha förtur före färdiga specialister.


Anmäl