Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del I 3 hp, HT-19 - Webbaserad

Anmäl

En webbaserad utbildning för dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Beskrivning av kursen

Om MI
Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination.

Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt.

Kursens upplägg
Kursen är utformad så att deltagaren stegvis ska kunna utveckla sin MI-kompetens. Kursen är helt webbaserad och inleds med en teoretisk del där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Kursen fortsätter med en återkoppling på MI-utövande via telefon och därefter en grupphandledning via läroplattformen Canvas, båda dessa moment baseras på olika MI-samtal som kursdeltagaren har spelat in. Deltagarna får handledning och återkoppling på sina inspelade samtal både individuellt och i grupp.

Kursens syfte

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:
• beskriva och tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla
• fokus på ett målbeteende
• beskriva och tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
• beskriva begreppen förändringstal och bibehållandetal samt tillämpa färdigheter i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal
• utforma en förändringsplan

Vem riktar sig utbildningen till

Deltagaren ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.


Anmäl