Organisation, styrning och organisering delkurs 7,5 hp, HT 2019

Anmäl

Denna kurs är den andra av de fyra delkurserna i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen ”Ledarskap och organisationsutveckling 1”, 30 hp som under många årtionden utvecklats utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att bli den utbildning som bäst möter behovet hos nuvarande och framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.


Denna kurs kan kombineras med kurserna ”Ledarskap och organisation” 7,5 hp, ”Ledarskap - personlig utveckling” 7,5 hp och ”Ledarskap och förändringsarbete” 7,5 hp. Kurserna kan läsas tillsammans eller var för sig och ger en mycket slagkraftig kompetensutveckling för deltagaren inom ledarskap och organisationsutveckling.

Beskrivning av kursen

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna:

- tillämpa grundläggande organisationsteori

- undersöka organisationens processer och dess förhållande till kontext och omvärld

- kritiskt granska sin egen organisations lednings- och styrsystem samt belöningssystem.

- tillämpa delaktighet och medarbetarskap i sitt ledarskap

- förstå innebörden av chefens personal- och arbetsmiljöansvar samt utveckla strategier för personalarbete

- sammanfatta förslag till organisationsutveckling i sin organisationsanalys    

Kursens syfte

Syftet med kursen är att deltagaren skall utveckla sin förmåga att se sambandet mellan person och roll i relation till organisationens mål samt utveckla sin kompetens och identitet som chef/ledare. Syftet är också att utifrån grundläggande teori inom ämnesområdet belysa och granska organisationers uppbyggnad i förhållande till omvärlden. Ledarskap och organisation inom vård och omsorg behandlas i ett utvecklings- och förändringsperspektiv.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, social omsorg eller annat människovårdande ämnesområde och minst 2 års yrkeserfarenhet i ledande befattning inom nämnda verksamhetsområden.

Tid och plats HT 2019 är Campus Solna v. 42, 46 och 50.

Pris: 27 000 SEK exkl. moms
Sista anmälningsdag:2019-09-20

Vid frågor kontakta:
Susanna Sjunneryd, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se
Tel: 08-524 864 32


Anmäl