Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården VT19


Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Kursens syfte
Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på den egna arbetsplatsen.

Kursinnehåll
Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning

Pris: Anställda inom Region Stockholm 5 000 SEK exkl moms
övriga 13 500 SEK exkl moms.

Sista anmälningsdag: 2019-04-22
Personal verksam inom Region Stockholm har förtur.
Kursen finansieras delvis av Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF).