Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del I VT-19

Anmäl

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen vid samtal om levnadsvanor och i beroendevård. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Beskrivning av kursen

Om MI
Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination.

Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt.

Kursens mål
Utbildningen ger kunskap om och vissa färdigheter i att tillämpa MI. Kursen utgör en grund för att kunna tillämpa metoden.

Praktiskt om kursen

Inför den individuella återkopplingen laddas samtal upp på en hemsida tillhörande kursgivaren Kompetenscentrum för psykoterapi och kodas enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Code av expertkodare. Deltagarna får sedan 30 minuter kodningsbaserad återkoppling per telefon. Vid grupphandledningen träffas mindre grupper med varsin handledare. Inför grupphandledningstillfället transkriberar deltagarna 10 minuter av sitt inspelade samtal.

Momenten kräver att kursdeltagarna har personer att samtalsöva med.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.


Anmäl