Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 7,5 hp

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

Exponering för trauma är vanligt i normalpopulationen och även om endast en liten andel exponerade kommer at utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är det ett av de vanligaste psykiatriska syndromen i världen. Vården missar tyvärr en stor del av patienterna med PTSD och grunden för en lyckad behandling är en väl genomförd bedömning. Förstahandsval enligt svenska riktlinjer vid behandling av PTSD är traumafokuserad KBT innehållande exponering.

Beskrivning av kursen

Innehåll
Kursen syftar till att ge en helhetsbild av posttraumatiskt stressyndrom med avseende på diagnosticering, biologiska och psykologiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande samt behandling av syndromet, även med hjälp av tolk. Behandlingsdelen kommer att omfatta en fördjupning i prolonged exposure (PE), en form av traumafokuserad KBT som enligt Socialstyrelsens riktlinjer är förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av professor Edna Foa och utvärderats med mycket gott resultat i många olika länder och i olika typer av traumapopulationer. Efter avslutad godkänd kurs kvalificerar sig deltagaren för att gå vidare och genom handledning bli certifierad behandlare i PE.

Övrigt
Kursen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi hos Sveriges Psykologförbund. Kursen kan också tjäna som specialistkurs för andra inriktningar som breddkurs.

Vem riktar sig utbildningen till

Legitimerade psykologer med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT.


Anmäl