Ledarskap - personlig utveckling delkurs 7,5 hp VT 2019


Denna populära utbildning har utvecklats under många årtionden utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att bli den kurs som bäst möter behovet hos nuvarande och framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Hittills har närmare 3000 deltagare gått denna utbildning som genomgående fått mycket höga utvärderingar

Beskrivning av kursen

Utbildningen bedrivs på halvfart. Kursveckorna består av litteraturseminarier, föreläsningar, individuella- och gruppredovisningar, handledning i grupp och gruppdynamiska övningar. Varje kursvecka avslutas med reflekterande över lärandet.

Det pedagogiska kursupplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av personlig erfarenhet, reflektion, teoretisk kunskap och praktisk handling. Härigenom kommer du som deltagare att utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till det ledar- eller chefsuppdrag du har, eller planerar att inneha, inom din organisation.

Kursens syfte

Att utifrån grundläggande teori och ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla din förmåga att förstå relationen mellan person och roll i relation till organisationens mål och övergripande syfte. Att utveckla din kompetens och identitet som chef/ledare.
Att med teori som utgångspunkt utveckla din förmåga att studera organisationers uppbyggnad samt hur de förhåller sig till sin omvärld.

Ämnet behandlas utifrån ett utvecklings-och förändringsperspektiv.
Utbildningen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förståelse för hur du kan använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag i förhållande till organisationens mål och syfte.
Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap i relation till arbetsgrupper, den organisation du arbetar i, samt den kontext som din organisation befinner sig i. Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på ämnesområdets vetenskapliga grund.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annan människovårdande verksamhet och minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden. Deltagarna ska ha arbetat i en ledande befattning eller ha som avsikt att arbeta i en ledande befattning.

Startdatum
21 januari 2019

Fysiska kursträffar ges vid Karolinska Institutet Campus Solna vecka 4, 8 och 11.

Pris
27000 SEK exkl moms

Sista anmälningsdag
2018-12-13

Vid frågor kontakta
Susanna Sjunneryd, Projektkoordinator
Uppdragsutbildning
susanna.sjunneryd@ki.se
08-524 864 32

Varmt välkommen med din ansökan!