Stress och utmattning - diagnos och behandling ht18

FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

Kursen ger dig som arbetar med personer med stressrelaterad ohälsa ökad kunskap för hur stress påverkar individer på kort och lång sikt, skillnad mellan depression och utmattningssyndrom, samt hur samsjuklighet påverkar funktionen och arbetsförmågan. Kursen ges i samarbete med PBM.

Beskrivning av kursen

Kursens mål
Målet är att ge kursdeltagare större kunskap och förståelse för stressrelaterad ohälsa och vilka komponenter i symtombilden som ger nedsatt funktion i vardagen.

Kursen ger deltagararen strategier som kan användas i mötet med individer för att kunna handlägga ärenden på ett bättre sätt. Kursen hjälper dig att förstå vilka symtom som kvarstår under längre tid och därmed anpassa insatser på ett adekvat sätt men även skapa förståelse för hur samsjuklighet med smärta och annan psykisk ohälsa kan behandlas.

Kursens innehåll
Deltagaren kommer att få en tydlig beskrivning av diagnosen utmattningssyndrom och närliggande diagnoser, men även ökade kunskaper om bakomliggande biologiska orsaker till symtombilden.

Kursen svarar på frågorna:
• Vilka behandlingsstrategier finns?
• Vilka ger störst möjlighet till hållbar återgång i arbete? Vilka symtom kan påverka återgång i arbete?
• Hur skall arbetsåtergång planeras?

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, handläggare inom Försäkringskassan, chefer och personal med HR funktion. Erfarenhet från möte/arbete med personer med stressrelaterad ohälsa.