Fördjupad dysfagiutbildning 1,5 hp

Anmäl

Kursen ger dig nya arbetssätt som leder till förbättrat teamarbete och därigenom kortare vårdtider och effektivare flöden på vårdavdelning. Det interprofessionella samarbetet tydliggörs och skapar bättre möjligheter att möta människors vårdbehov och erbjuda god vård.

Kursen är avsedd för team som ska bestå av minst en logoped och en sjuksköterska från samma arbetsplats. Du anger i din anmälan, under ”Plats för frågor” vilken du anmäler dig med.

Utbildningsanordnare

Dessa sidor riktar sig till dig som arbetar för en utbildningsanordnare. Med utbildningsanordnare avses någon som arrangerar studier som inte är på universitets- och högskolenivå. Till denna grupp hör också uppdragsutbildningar på universitet och högsk

Beskrivning av kursen

Varför ska man gå kursen?
Kursen ger möjlighet till formell fördjupning i dysfagi för sjuksköterskor. Det har tidigare saknats en strukturerad och systematisk genomgång av sväljningsbedömningsprocessen och hur logoped och sjuksköterska kan samarbeta vid dysfagi.

Du som sjuksköterska kommer få nya kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som innebär större tillit till egna beslut och överväganden samt säkrare sväljningsbedömningar.

Du som logoped kommer få ökad trygghet i handledarrollen genom fördjupad kunskap om metoder och bedömningsinstrument.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till leg. logopeder och leg. sjuksköterskor. Du ska ha strokekompetens eller motsvarande grundläggande kunskap om dysfagi.


Anmäl