Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik 15 hp, HT-17

Anmäl

Den här utbildningen utgår från aktuell säkerhetsforskning och anknyter både till hälso-och sjukvård och andra säkerhetskritiska branscher. MTO-perspektivet (Människa Teknik Organisation) är centralt i utbildningen. Målet är att deltagarna ska kunna integrera kunskap om teknik, organisation med att se människan som resurs.

Ur kursinnehållet-Betydelsen av att hälso-och sjukvården betraktas som ett system och hur olika delar hänger ihop
 

-Hur lagar och föreskrifter påverkar olika aktörer
 

-Ansvarsbegreppet utifrån den snabba utvecklingen av behandlingsmetoder och införande av ny teknik och de förändringar som följer med den ökande andel av vården som bedrivs i hemmet
 

-Teknikens inverkan på säkerheten 

-Patientmedverkan och personalens arbetsmiljö

Beskrivning av kursen

Kursupplägg

Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen och föreläsningar. Till varje seminarium inbjuds flera framstående föreläsare som representerar såväl säkerhetsforskningen inom andra branscher som hälso-och sjukvården.

Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och vid varje seminarium finns tid avsatt för diskussioner. Kursdeltagarna ska inför kursstart välja ett problem/ riskområde från sin verksamhet som under kursens gång bearbetas i inlämningsuppgifter utifrån de teman som behandlas i de olika seminarierna. I slutet av kursen sammanfattas dessa reflektioner i en PM.

Kursmaterial, examinationsuppgifter och övningar är till en stor del webbaserade.

Artiklar, avhandlingar, eller bokkapitel i anknytning till föreläsningar och seminarier tillkommer.

Utbildningens omfattning motsvarar drygt 10 veckors arbete (400 timmar) och pågår under ca 6 månader.

KursplanHela kursplanen hittar du här

Datum

Torsdag kl 12 till fredag kl 15 under följande datum:

 

2017

7-8 september

5-6 oktober

9-10 november

7-8 december

2018

11-12 januari och 
15-16 februari

Plats

Campus Solna, Karolinska InstitutetPris


40 000 SEK

Kursens syfte

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få fördjupad kunskap om hur människa, teknik och organisation tillsammans påverkar säkerheten samt att utifrån teori och metod kunna analysera, reflektera och utveckla arbetssätt för patientsäkerhetsarbetet.

Vem riktar sig utbildningen till

Detta är en kurs för beslutsfattare och andra personer på olika nivåer inom hälso- och sjukvårdsystemet samt de som är verksamma inom hälso- och sjukvårdens utbildningssektor med intresse och ansvar för patientsäkerhetsfrågor. Den riktar sig även till personer med intresse av systemsäkerhet inom andra högriskverksamheter.Förkunskaper

Avlagd examen på grundläggande nivå på minst 180 hp och/eller yrkesverksamhet som omfattar arbete med kvalitet och säkerhetsfrågor eller annat arbete som berör patientsäkerhet.


Anmäl