Händelseanalys 3 hp, HT17


Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att händelseanalyser ska genomföras. För att kunna dra lärdom av och vidta förbättringsåtgärder utifrån inträffade tillbud och negativa händelser inom vård och omsorg krävs att verksamheterna har kompetent personal som kan utreda orsakerna till händelsen. Kursen tar hänsyn till den senaste versionen av Handbok för patientsäkerhetsarbete från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).


Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap och redskap för att kunna delta i händelseanalysteam som arbetar med patientsäkerheten i fokus och som tar fram förbättringsförslag som är effektiva och eliminerar eller begränsar den bakomliggande orsaken till händelsen.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i händelseanalyser. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.